تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق/دکتر نجاد علی الماسی

تعارض چند قانون ملى، در دادگاههاى كشورهايى مطرح مى‏شود كه احوال شخصيه افراد را تابع قانون ملّى (يا قانون دولت متبوع شخص) مى‏دانند، همچنان كه مسأله تعارض تابعيت‏ها نيز كه حلّ آن مقدم بر حلّ مسأله تعارض چند قانون ملّى است، در دادگاههاى چنين كشورهايى قابل طرح است.

معامله وکیل به نام خود در حقوق ایران با بررسی تطبیقی/دکتر سید حسین صفائی

به نظر می رسد که ماده 196 قانون مدنی مبهم است و نیاز به اصلاح دارد. شایسته است قانونگذار نسبت به اصلاح ماده به گونه ای که منطبق با اصول حقوقی و مصلحت اجتماعی و فقه امامیه باشد و ابهام ماده را رفع کند اقدام نماید.

بحثی پیرامون توثیق اسناد تجاری/دکتر بهروز اخلاقی

ظهر نویسی حاکی از انتقال برات است مگر اینکه ظهر نویس وکالت در وصول را قید نموده باشد که در این صورت انتقال برات واقع نشده ولی دارنده برات حق وصول ولدی الاقتضاء حق اعتراض و اقامه دعوی برای وصول خواهد داشت . جز در مواردیکه خلاف این در برات تصریح شده باشد

سنگسار از دیدگاه قرآن و سنت/دکتر سید مصطفی محقق داماد

صاحب جواهر در مبحث نکاح مى‏گوید نگاه کردن به عورت زناکاران حتى براى اداى شهادت در دادگاه حرام است. مفهوم این عبارت چیست؟ از یک سو، شاهدان آنگاه مى‏توانند در دادگاه شهادت دهند که عمل دخول را به نحوى دقیق و کامل دیده باشند، و این با نگاه اتفاقى میسور نیست، و از سوى دیگر نگاه عمدى و مستمر آنها حتى براى اداى شهادت حرام است و ارتکاب فعل حرام مسقط عدالت است؛ پس چنین فردى صلاحیت شهادت را ندارد!

نقش سکوت در بیان اراده/دکتر سید مرتضی قاسم زاده

هرگاه مدعی علیه سکوت اختیار کند و سکوتش از روی عناد و سرسختی باشد حاکم ابتدا با رفق و مدارا و آنگاه با شدت غلظت او را وادار به پاسخگوئی می کند در صورت اصرار مدعی احتیاط این است که حاکم به او بگوید جواب بده و گرنه تو را ناکل قرار می دهم و بهتر این است که سه بار تکرار کند پس در صورت اصرار (مجدد مدعی علیه) حاکم سوگند را به مدعی واگذار می کند در این صورت اگر او سوگند بخورد حقش ثابت می شود ماده 1328 ق . م . مقرر می دارد: کسی که قسم متوجه او شده است در صورتی که بطلان دعوی طرف را اثبات نکند یا باید قسم یاد نماید یا قسم را به طرف دیگر رد کند و اگر نه قسم یاد کند و نه آن را به طرف دیگر رد نماید با سوگند مدعی به حکم حاکم مدعی علیه نسبت به ادعایی که تقاضای قسم برای آن شده است محکوم می گردد.

لزوم جرم انگاری نشوز زوج/دکتر عبدالعلی توجهی

معلق گذاشتن زوجه و خودداري از طلاق او از طرفي و معاشرت به معروف نداشتن از سوي ديگر، گذشته از ضررهاي فردي بر زوجه، پيامدهاي منفي اجتماعي اي دارد که مي تواند به جرائمي چون خيانت جنسي، ضرب وجرح، قتل، خودکشي و امثال آن منجر شود. بر اين اساس متوليان سياست جنايي نمي توانند به چنين اضراري بي توجه باشند.

نیروی الزام آور عقد/دکتر ناصر کاتوزیان

نيروي الزام آورعقد درمباحث گوناگون قراردادهامطرح مي شود ودرهمه جاراه حل نهايي به اين پرسش بازمي گرددكه منبع اين نيروچيست؟ آياسرچشمه التزام دردرون عقد نهفته است ياپروتوي ازالتزام اجتماعي است كه برآن مي تابد؟

وضعيت حقوقي تصرفات شريك در مال مشاع/دکتر مهدی شهیدی

تصرفات مادي ممكن است به منظور اجراء يك عمل حقوقي تشكيل يافته ، انجام گردد يا آنكه هيچگونه ارتباطي با تصرفات حقوقي و اعمال حقوقي نداشته باشد ، و نيز ممكن است بدون اذن شركاء ديگر بعمل آيد يا با اذن ايشان انجام شود .