قوانین و مقررات

این سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران بوده و در هر مورد که نیاز به توافق نامه ای علیحده باشد، برای هر موضوع جداگانه موارد درج خواهد شد و به  مراجعین/بازدیدکنندگان محترم که با حفظ آزادی عمل و با قبول محتویات توافقنامه نسبت به قبول آن اقدام می فرمایند، خدمات خود را ارائه خواهیم داد.